Tartu Waldorfpedagoogika Seminar

Alates esimeste waldorfkoolide loomisest Eestis on olnud vajadus õpetajate waldorfpedagoogilise koolituse järele. Tartu waldorfseminar ongi loodud eesmärgiga pakkuda waldorfkoolide ja -lasteaedade õpetajatele, lapsevanematele ja kõigile teistele huvilistele võimalust õppida waldorfpedagoogika aluseid kas sissejuhatava põhikursusena või täienduskoolituskursustena. Algselt toetuti olulisel määral välislektorite abile, praeguseks on enamus kursuste lektoreid Eesti waldorpedagoogiliste asutustega seotud inimesed.

Koolituse vorm on aja jooksul muutunud. 1992. aasta sügisest alustas esimene päevase õppega rühm, kes esimese lennuna ka 1993.aasta kevadel seminari lõpetas. Praegu toimub õppetöö tavaliselt 1-2 päevaste nädalalõpu täienduskursustena, enamasti kas Tartus või Tallinnas. Kursuste temaatika ja ajakava kujundatakse ühe semestri (poolaasta) kaupa koostöös seminaristide ja õppejõududega. Õppetöö toimub septembrist maini, lisaks üksikud kursused suviti.
Seminari ainekavasse kuuluvad sissejuhatavad antroposoofiat tutvustavad ained, metoodilis-didaktilised ained ja kunstilis-praktilised ained.


Tartu Waldorfpedagoogika Seminari õppekava

Teoreetilised üldkursused

Metoodilid-didaktilised kursused

Kunstilis-praktilised kursused

2015 kevadine kava muutub, jälgige jooksvat reklaami!

2014 sügissemestri kava

2014 kevadsemestri kava

2013 sügissemestri kava

2012 sügissemestri kava

2012 kevadsemestri kava