Aine: Sissejuhatus waldorfpedagoogikasse.
Vastutav õppejõud: Külli Volmer.

Sisu lühikirjeldus:
Waldorfpedagoogika lühiajalugu ja selle kujunemise eeldused. Rudolf Steineri roll waldorfpedagoogika väljakujundamisel. Esimese waldorfkooli loomine 1919. aastal.
Waldorfpedagoogika alused ja üldpõhimõtted. Lapse areng kui waldorfpedagoogika metoodilis-didaktiliste printsiipide alustugi.

Kirjandus:
Carlgren, F. Vabaduskasvatus. Tallinn, 1992.
Kranich, E. M. Vabad waldorfkoolid. Tallinn, 1991.
Steiner, R. Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast. Tallinn, 2000.
Steiner, R. Kasvatuskunst: metoodilis-didaktilisi nõuandeid. Tallinn, 1994.
Õppetöö kujundamiseks waldorf/steinerkoolides 1.-8. kooliaastani. EWKÜ 2000.Aine: Waldorfkooli õppekava.
Vastutav õppejõud: Külli Volmer.

Sisu lühikirjeldus:
Waldorfkooli õppeplaani kujunemine ja areng. Õppeplaani alused ja seos lapse ning nooruki arenguga. Õppesisu tähtsus lapse arengus. Näiteid praktilisest õppetööst. Ülevaade erinevate ainete õppesisust vanuseastmete kaupa. Tundide struktuur.

Kirjandus:
Lindenberg, C. Waldorfkoolid: Hirmuta õppida, enesetedlikult tegutseda. Tallinn, 1993.
Richter, T. Pedagoogiline ülesanne ja õpisihid. Tartu, 1997.
Steiner, R. Kasvatuskunst: metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid. Tallinn, 1994.
Õppetöö kujundamiseks waldorf/steinerkoolides 1.-8. kooliaastani. EWKÜ 2000.Aine: Emakeele õpetamine algastmes.
Vastutav õppejõud: Rena Tõnnov-Lakeman.

Sisu lühikirjeldus:
1.klass. lapse tasakaalu kasvatamine vastandlike jõudude või suundade vahel (rütmilises osas: liisisalmid, hääleharjutused - aluseks eurütmia, kõneharjutused, luuletused, laulu- ja ringmängud jms.). Tähekujude loomine vahakriitidega maalimisel. Vokaalide õppimine liikumise kaudu, konsonantide õppimine piltide vahendusel. Kirjutamise õpetamisel lähtutakse elementidest: keele häälikud ja kirjamärkides sisalduvad vormid. Sõnapildi äratundmine, sõnaanalüüs, häälikute ja tähtede vahetamisvõimaluste otsimine. Jutustamisaineks muinasjutud.
2.klass. Üleminek kirjutamiselt lugemisele. Väikeste trükitähtedega kirjutamine ja enda kirjutatud teksti lugemine. Lugemiku kasutuselevõtt. Kooris kõnelemine ja üksinda õpitud luuletuse esitamine. Valmide retsiteerimine, legendide kuulamine, legendinäidendid.
3.klass. Loodusluuletused. Jutustamisaineks Vana Testamendi lood. Maailma ja inimese kui olendi loomine. Suurte ja väikeste kirjatähtede kirjutama õppimine. Seotud kirjas kirjutamine. Esimene grammatikatsükkel: erinevused jutustava, küsi- ja hüüdlause vahel. Sõnaliikide olemasolu kõnes: nimisõnad, omadussõnad, tegusõnad. Esimesed "kirjandid" - ümberjutustused. Kirja kirjutamine.Aine: Matemaatika õpetamine algastmes.
Vastutav õppejõud: Kadri sügis.

Sisu lühikirjeldus:
Arv, arvu olemus. Numbrid. Loendamine. Rütmiline loendamine ja arvuread. Arvutustehete ülesehitus. Arvutamine esemetega ja puhaste arvudega. Liitmistabel. Korrutustabel. Mälu arendaimne. Arvutamistehetest seoses temperamentidega. Õppetöö ülesehitus esimesel kooliaastal. Kirjalik arvutamine. Nuputamisülesanded ja matemaatilised mängud. Ainekava esimesel kolmel kooliaastal.

Kirjandus:
Schubert, E. Der anfangsunterricht in der Mathematik an Waldorfschulen. Stuttgart, 1993.
Baravalle, v. H. Rechenunterricht und der Waldorfschulplan. Stuttgart, 1984.Aine: Asjaõpetusest geograafiani.
Vastutav õppejõud: Kadi Jürimäe.

Sisu lühikirjeldus:
Sideme loomine lapse ja maa vahel, mis võimaldaks tal paremini "juurduda" oma elukeskkonnas. Elava huvi tekitamien teiste inimeste ja kultuuride vastu.
Asjaõpetus 1.-3. klassis: Seose tugevdamine loodusega hingestatud jutustuste ja vaatluste kaudu 1. ja 2. klassis. Inimese seotus maaga, selle tundmaõppimine erinevate ametite kaudu ja nendega seotud tegevuste kogemine.
Kodulugu 4. klassis: Sotsiaalne ning ruumiline aspekti õpetuses. Kooli lähiümbruse geograafilis-ruumilise ning ajaloolise arengu tundmaõppimise erinevaid võimalusi.
Geograafia 5.-6.klassis: Vastandlikud maastikud Euroopas: nende looduslikud, majanduslikud ja kultuurilised olud. Kaartide joonistamine ning kasutamine.
Geograafia 6. klassis: mandrite süstemaatilise ülevaate loomise lähtekohad. Geograafia seostamine astronoomia, kivimi- ja taimeõpetusega.
Geograafia 7.-8.klassis: geograafia seos ajalooga. Aafrika. Aasia. Sealsed loodusolud (sh. kliimavöötmed); majanduslikud tingimused. Erinevate rahvaste kutluur ja roll kaasaegses maailmas. Põhja- ja Ladina-Ameerika loodusolud (sh. hoovused); majanduslikud tingimused. Erinevate rahvaste hingelis-vaimse elu käsitlus, kultuuride teke ning väärtusmaailma areng ja muutumine.Aine: Muusikaõpetus alg- ja keskastmes.
Vastatv õppejõud: Karin Raamat.

Sisu lühikirjeldus:
Dionüüsoslik ja apollonlik element muusikas. Kvindimeeleolu. Akordi-, põhitooni ja taktimõõdu vaba musitseerimine. Materjalid: kivi, puu, metall, nahk. Pentatooniline flööt. Kvardimeeleolu: ehe kaanon. Rütmilis-taktipärane, juhttooniga musitseerimine. Üksik ja tervik. Noodiõpetus. Ansamblimäng. Diatooniline flööt. Intervalliõpetus. Akustika. Pilliehitus. Harmooniaõpetus. Biograafiad.

Kirjandus:
Wünsh, W. Menchenbildung durch Musik. Der Musikunterricht an der Waldorfschulen. Stuttgart, 1995.
Kalwa, M. Begegnung mit Musik. Zum Lehrplan des Musikunterrichts an Waldorfschulen. Stuttgart, 1997.Aine: Aastarütm. Pühad.
Vastutav õppejõud: Heidi Reiman.

Sisu lühikirjeldus:
Pühad aastarütmi osana. Kristlike pühade religioosne ja rahvapärane aluspõhi. Pühade tähtsus lapse jaoks. Pühade pidamine koos lastega lasteasutuses ja kodus. Jaanipäev. Miikaelipäev. Mardipäev. Nikolausipäev. Advent. Jõulud. Kolmekuningapäev. Küünlapäev. Paastumaarjapäev. Kannatusaeg. Ülestõusmispühad. Taevaminemispüha. Nelipühad.

Kirjandus:
Barz, B. Freier der Jahrfeste mit Kinder. Stuttgart, 1984.
Schlasselmann, L. Die christlichen Jahrefeste und ihre Bräuche. Stuttgart, 1994.Aine: Religioosne element kasvatuses.
Vastutav õppejõud: Heidi Reiman.

Sisu lühikirjeldus:
Religioossuse olemus. Enesekasvatus. Rütm. Sõna ja kõne. Moraalsus. Peod ja pühad. Söömaaeg. Mäng. Muinasjutud. Vanadus. Surm. Inglite maailm.

Kirjandus:
Anschütz, M. Religiöse Erziehung. Stuttgart, 1992.
Heimeran, M. Von der Religion des kleinen Kindes. Stuttgart, 1995.
Glöckler, M. Elternsprechstunde. Stuttgart, 1991.
Goebel, W., Glöckler, M. Kindersprechstunde. Stuttgart, 1988.Aine: Mütoloogia ja selle kasutamine pedagoogilise vahendina.
Vastutav õppejõud: Sulev Ojap.

Sisu lühikirjeldus:
Inimese teadvuse seisundite kvalitatiivne analüüs ja metamorfoosid evolutsiooni käigus; maailma ja inimsiseste protsesside ühtsuse tunnetus eelkristlikes kultuuriajastutes; nende tunnetuste teadvustamine piltlike väljendusviiside abil. Väljenduspiltide mõju kuulajasse-vaatajasse. Teadvuse evolutsioon ontogeneetilises arengus; lapse vajadused maailma ja inimtunnetuseks sõltuvalt east. Mütoloogiliste piltide tähenduste leidmise meetodid; tähendustemaailm. Tähenduste mõistmise mõju pedagoogikas.

Kirjandus:
Steiner, R. Salateadus üldjoontes. Tallinn, 1998.
Steiner, R. Ägiptische Mythen und Mysterien und ihre Beziehung zu den wirkenden Geisteskraften der gegenwart. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
Steiner, R. Der Zusammenhang des menschen mit der elementarischen Welt. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
Hagemann, E. Weltenäther, Elementarwesen und Naturreiche. Freiburg, 1973.
Streit, J. Muinasjutud lapse elus. Tallinn, 1992.
Virkunen, K. Muinasjutud ja muinasjutupildid. Tallinn, 1992.